Antonín SVOBODA - elektro
U Vysočanského pivovaru 11
190 00 Praha 9


602 392 787

UPOZORNĚNÍ.

Tyto stránky nejsou aktualizovány!

Podrobné dokumenty a informace obdrží smluvní partneři do firemní dokumentace BOZP (MPBP)

nebo na akcích Sdružení elektrotechnických firem (SEF).

Obsah:
Prezentace firmy:

Výběr legislativních aktivit firmy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Firma Antonín SVOBODA byla založena 21.6.1990 jako elektrotechnická organizace specializovaná na dokladovou prevenci bezpečnosti práce u dodavatelů a provozovatelů elektrických zařízení. Firma je držitelem oprávnění státního odborného dozoru ČR podle zákona č. 174/1968 Sb. k  dodavatelským činnostem na elektrických zařízeních, organizuje činnost Sdružení elektrotechnických firem, Ekologické sekce ESČ a několika dodavatelských a spotřebitelských sdružení, prosazujících odborné a reálné požadavky do elektrotechnické legislativy ČR.

Hlavní  program  firmy:

Elektrotechnická  činnost je zaměřená na zpracování dokladů podle podmínek právních předpisů a bezpečnostních  ČSN při  projektování, výrobě, instalaci, provozu, opravách a ekologické recyklaci elektrických zařízení.

Realizované činnosti

Od roku 1990 firma realizovala nebo organizovala např. tyto činnosti, odborné projekty a technické akce:

Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Evropský parlament: poradenství a konzultační činnost z oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí, zpracování připomínek a účast ve výborech při projednávání návrhů změn a doplňků k zákonům ČR, organizační a technické zajištění odborných aktivů k problematice bezpečnostních předpisů ČR, realizace dlouhodobého projektu nazvaného „Právní předpisy a ochrana spotřebitele v praxi“.

Úřad vlády ČR:  podněty k zajištění elektrotechnické bezpečnosti, žádosti o výjimky ze zákonů.

Ministerstvo životního prostředí ČR: zpracování projektů  pro  certifikace  nebezpečných elektrických výrobků a ekologické zacházení s akumulátory, primárními bateriemi a dalšími  nebezpečnými elektrotechnickými výrobky, školení vedoucích referátů okresních úřadů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká obchodní inspekce: účast ve výběrovém řízení MPO ČR na ústředního ředitele ČOI, projekty zavedení zálohového  systému a recyklace nebezpečných el. výrobků,  konzultace změn a doplňků živnostenského zákona, podněty k řešení spotřebitelské problematiky, odborné instruktáže inspektorů ČOI z bezpečnostních elektrotechnických předpisů.

Ministerstvo dopravy ČR:  zpracování předpisů pro opravy a údržbu akumulátorů a elektrických zařízení ŽKV.

Ministerstvo  financí  ČR: kontroly  bezpečného  stavu systémů informační techniky, zpracování bezpečnostních předpisů pro výpočetní středisko a školení technických pracovníků.

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, Český úřad bezpečnosti práce, Inspektorát bezpečnosti práce: zpracování zprávy o stavu elektrotechnické bezpečnosti ČR, výklad živnostenského zákona v elektrotechnických oborech Magistrát hl. m. Prahy:- projekt sběru baterií u benzinových čerpacích stanic.

Elektrotechnický svaz český: organizační a metodická činnost při  řízení  Ekologické sekce ESČ.

Hospodářská komora ČR: zpracování připomínek k právním předpisům ČR, spolupráce s Unií elektrotechniků ČR, konzultační činnost v oblasti ochrany spotřebitele a elektrotechnické bezpečnosti.

Sdružení elektrotechnických firem, spotřebitelská sdružení - lobby a legislativní činnost k ochraně spotřebitele.

Organizace a technické zabezpečení odborných  seminářů - Senát Parlamentu ČR, Varta, IBM ČR, Benzina, Elektrotechnický svaz český,  Magistrát hl.m.Prahy,  ČÚVT FEL,  Compaq, Hewlett Packard, Sun Microsystem aj.

Přednášky na  odborných seminářích -  Moravský svaz elektrotechniků, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Mezinárodní EKO konference ITEM 96 aj.

Publikační činnost  v odborných časopisech a denících:  Chip, Elektro, Bezpečnost a hygiena práce, Rádce  spotřebitele, Zkrat, Slovo, Právo, Veletržní deník Invex aj.

Odborná činnost pro organizace: Hospodářská komora ČR, Elektrotechnický svaz český, Japonské velvyslanectví, Eurotel, Samsung, Ateco, Eltop, ITS, APC, Bosch, Sazka, IBM, OCÉ, SonyEricsson, Banner Baterie, Washtec, Siemens,  Reuters,  Data Net, Bizerba, Compaq, Kliment, GCC, SaT, Albico,  Unisys, Alcoma, Alxel, Benzina, Varta, Hawker, Enersys, Skanska, Hotel AXA, Datart, IVAR, FS Codes, Ingos, CCS, NextPrint, PsPro, XERTEC, Gesto comp., CdcData, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Goldtime, Pivovar VP, Intertek aj.

Obdrželi jsme: Cenu za ekologii 1992 - 1. místo v soutěži Československého rozhlasu

Udělujeme: Certifikát "I§O 729 000" - firmám se zavedeným systémem elektrotechnické bezpečnosti.

Odznak "Za bdělost" - pro elektrotechniky a odborníky s významnými zásluhami o elektrotechnickou bezpečnost.
Diplomy "Čech  mate" a „Za největší koninu“ (elektrotechnický „Oskar“) úředníkům státní správy  za  nejzmatenější  lejstro nebo stanovisko v oblasti elektrotechnické bezpečnosti ČR.

Založili jsme: Sdružení elektrotechnických firem a další odborná a spotřebitelská sdružení, zaměřená na zjednodušení bezpečnostních předpisů elektrických výrobků, informační a poradenskou činnost pro dodavatele i uživatele elektrických zařízení.

Vydáváme: Zpravodaj - elektrotechnický občasník zaměřený na informace z oblasti bezpečnosti práce, ekologie, změn elektrotechnické legislativy, zprávy pro dodavatele o výsledcích inspekční činnosti a ochrany spotřebitele.

Komplexní zajištění bezpečnosti provozu elektrických zařízení

(projektování, výroba, instalace, provoz, opravy a ekologická likvidace)


Předmětem činnosti firmy je komplexní zajištění základních technických a bezpečnostních požadavků na projektování, vývoj, výrobu, instalaci, údržbu, opravy, revize, kontroly bezpečného stavu a ekologickou likvidaci elektrických zařízení v souladu se zákony ČR, technickými předpisy a ČSN. Praktické aplikace předpisů do podmínek organizací stanovují tento základní rozsah činnosti firmy:

Odborná příprava organizací a fyzických osob k vydání živnostenských listů technických oprávnění a osvědčení, certifikátů ISO 9 000 (kvalita), ISO 14 000 (ekologie) a souvisejících dokladů. Příprava je realizována formou projektu komplexního zabezpečení firmy proti elektrotechnickým rizikům (systém I§O 729 000)

Odborná příprava, instruktáže a školení pracovníků elektrotechnických oborů (vyhl. č. 50/1978 Sb.), školení kontrolních a revizních techniků elektrických zařízení, spolupráce s organizacemi při vydávání kvalifikačních dokladů pro činnost na elektrických zařízeních

Příprava pracovníků na rekvalifikace do oboru elektro

Technická spolupráce s dovozci a výrobci elektrických zařízení při sestavení dokumentace k vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 174/1968 Sb. a souvisejících předpisů

Zpracování provozní dokumentace, technologických a pracovních postupů pro opravy, zkoušky a revize elektrických zařízení

Technologické projekty, dokumentace pracovišť pro výrobu, provoz, údržbu, servis a zkoušení elektrických výrobků a zařízení

Zpracování místních pracovních a bezpečnostních předpisů, odborných posudků, rešerše zákonných ustanovení a ČSN

Preventivní kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti elektrických zařízení v organizacích podle zákoníku práce a souvisejících bezpečnostních předpisů

Kontrola obsahové správnosti návodů k obsluze výrobků podle požadavků bezpečnostních předpisů ČR, trvalá aktualizace dokumentace a dokladů elektrotechnické firmy podle změn technických předpisů a ČSN

Technická činnost při výběru měřicích přístrojů a technologického vybavení pracovišť oprav a servisu el. zařízení

Technická pomoc a zastupování firem při výběrových řízeních a odborných jednáních s orgány státní správy

Odborná pomoc při reklamacích výrobků, publikační činnost a osvěta dodavatelů i uživatelů elektrotechnických výrobků

Příprava a odborná realizace technických seminářů, prezentace bezpečných a ekologických elektrotechnických výrobků

Zpracování evidence odpadového hospodářství, řešení ekologické problematiky, hygienické a zdravotní nezávadnosti elektrotechnických výrobků a provozů podle právních a technických předpisů ČR


Opravte si Sbírku zákonů ČR 

PF 2012 Sbírka
            zákonů.jpg


Je čas si připravit vidle?!

----- Original Message -----

From: Antonín Svoboda

To: Hrad; Senat; PSP CR; Urad vlady CRMPSV CRSUIP-Opava; OIP Praha ; epodatelna@ticr.cz ; MSMT CRMPO ČR ; ČOI ; MZP CR ; MZ CR ; MMR CR ; MZV ČR ; DÚ CR-posta ; MD CR-posta ; MSP CR-posta ; Ombudsmancomm-rep-cz@ec.europa.eu 

Sent: Wednesday, July 25, 2012 9:52 AM
Subject:
Opravte si Sb. zákonů


            Opravte si Sbírku zákonů - vzdělání není kvalifikace                       


Podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jsou autorizovanými osobami vydávány žadatelům mj. „Osvědčení profesní (dílčí) kvalifikace Elektromechanik pro TZ (kód 26-004-H)“. Zákonné dokumenty jsou jistě přínosem pro podnikatele, ale jak je správně aplikovat v praxi? Protože úředníci na MŠMT ČR házejí základní pojmy jako vzdělání a kvalifikace do jednoho pytle, na což jsem již několikrát ministry MŠMT ČR důrazně upozorňoval (pí Kopicovou a pp. Dobeše a Fialu), a nepomohla zde ani osobní jednání, pro případné inspekční a soudní spory jsem v zákoně č. 179/2006 Sb. nahradil základní pojmy kvalifikace správnou definicí vzdělání, což doporučuji též všem dezorientovaným uživatelům právních předpisů MŠMT ČR.

Odůvodnění:

Např. podle vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice je povinností zaměstnavatelů zajistit pro své zaměstnance příslušnou kvalifikaci (odbornou způsobilost), která souvisí s jejich konkrétní činností na pracovišti. Podkladem pro zaměstnavatele jsou doklady o elektrotechnickém vzdělání, celkové odborné praxi, doklady tělesné i duševní způsobilosti vystavené lékařem pro přesně specifikovanou pracovní činnost a zejména doklady o přezkoušení zaměstnance z místních provozních a bezpečnostních předpisů. Pouze tato a další dokumentace, zpracovaná zaměstnavatelem podle podmínek vyhl. č. 50/1978 Sb., může být odbornou elektrotechnickou kvalifikací zaměstnance. Na tyto doklady již řadu let důrazně upozorňují závěry z protokolů inspekčních orgánů ČR, které v současné době některé zaměstnavatele intenzivně prověřují.  

Podle sektorové rady pro VETZ je hlavní činnost zaměřena na „konfliktní vyhlášku č. 50/1978 Sb.“ Zatím jsem nenalezl právní předpis, který by měl tak perfektní aktualizované výklady (mj. od OIP /dř. IBP/ a autora Ing. J. Sajnera) a proto si k uctění této vyhlášky a pro potěšení kontrolních orgánů přináším ke zkouškám elektrotechniků také „povinný“ průkaz ROH. Přesně definované podmínky elektrotechnické kvalifikace vyžadují i právní předpisy MD ČR a specifikovala je již předchozí vyhláška č. 95/1961 Sb. Ovšem "konfliktní" situace jsem za 50 let praxe zažil pouze v poslední době s úředníky-laiky na MŠMT ČR při snaze o splnění jejich děsivých právních předpisů.

Podle § 19 zákona č. 251/2005 Sb. musí obsluhovat počítač nebo varnou konvici jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. Nesplnění této podmínky je považováno za přestupek s pokutou až do výše 2 000 000 Kč! Inspekční kontroly u zaměstnavatelů, kteří se snaží (marně) záhadné zákony dodržet, státní kasu moc nenaplní, ale dle zpráv z médií mají byrokrati z MŠMT ČR, s podporou fondů EU, na pokuty peněz dost.

Protože v zákonech a ČSN je čím dál tím větší guláš a po rizikových provozních situacích hrozí u soudu  snaživým firmám miliónové pokuty (v tom lepším případě), vzorem pro další ochranné akce je nám úspěšný projekt "Zákon zdravého selského rozumu", zahájený v r. 1997 ve spolupráci s HV Senátu Parlamentu ČR, kde jsou archivovány další, již realizované zásady, podněty a zejména vzory v praxi kontrolovaných povinných legislativních dokumentů.  

Závěr: Základní informace o požadavcích inspektorů resortu MPSV ČR byla přiložena k dotazníku dne 7.6.2012 na konferenci "Národní soustava kvalifikací". Na NUOV a MŠMT ČR jsou další podrobné podklady, zejména dopis určený panu ministru Dobešovi s textem, použitým z internetové výzvy: "Vážený pane ministře, je čas si připravit vidle!." Čas sklizně již nastal, brigádníků je dost, vidlí nedostatek a proto nabídky této zemědělské techniky neodmítáme. Čekat na opravené legislativní zmetky nebo shovívavost orgánů činných v trestním řízení, může snad jen hodně velký optimista, nebo slabomyslný flegmatik a proto další seriál oprav pro zvýšení právního vědomí zákonodárců bude následovat.

S pozdravem
Antonín Svoboda

tel. 602 392 787

U Vysočanského pivovaru 11
190 00 Praha 9, Vysočany
  25.7.2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Symbol CE není důkazem bezpečného výrobku!


Podle zpráv České obchodní inspekce (ČOI) je na českém trhu 85 % nových elektrických výrobků nebezpečných, podle Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) rapidně roste počet smrtelných úrazů od elektrických zařízení, výbuchy a požáry od domácích spotřebičů s nálepkami CE jsou na denním pořádku atd.! Tyto zprávy prošly sdělovacími prostředky a byly potvrzeny orgány dozoru na odborných seminářích SEF v Senátu Parlamentu ČR.

Z Bruselu k našim podnětům přišla pozvánka k jednání u kulatého stolu

od MUDr. Zuzany Roithové, MBA

Poslankyně Evropského parlamentu

Rue Wiertz 60

1040 – Brussels, Belgium

fax: +32 2 28 49485

zuzana.roithova@europarl.europa.eu

www.roithova.cz

z korespondence vybírám:

----- Original Message -----

From: ROITHOVA Zuzana

To: Svoboda Antonín

Sent: Thursday, October 18, 2007 7:13 PM

Subject: značka CE+

Vážený pane Svobodo,

velmi děkuji za Vámi zaslaný materiál. Jak jsem již avizovala, v Evropském parlamentu se připravují poměrně velké změny původních návrhů Komise k novému legislativnímu balíčku. Současně existuje velký soubor pozměňovacích návrhů, kde se střetávají různé přístupy ke značení a kontrole kvality a bezpečnosti výrobků na trhu v EU. V příloze si Vám dovoluji zaslat původní návrhy komise spolu s návrhy zpravodajů a pozměňovacími návrhy ke zmiňovaným třem zprávám. Ráda s Vámi budu komunikovat Váš názor vzhledem k Vašim zkušenostem v této věci. Podstatné je to, že to co přijmeme v Bruselu bude též závazné pro ČR, resp. bude muset být promítnuto do české legislativy.

Zároveň si Vás dovoluji předběžně pozvat ke kulatému stolu, jenž bude věnován výměně názorů různých institucí v ČR k problematice značení a dozoru bezpečnosti výrobků (nejen hraček). Věřím, že se Vám podaří udělat si čas a přispět do diskuze, která bude základem též pro případné legislativní změny v ČR. Naše setkání se bude konat dopoledne cca od 9:00 dne 5.12. v Jihlavě, mimo jiné za účasti zástupců ministerstva průmyslu, ředitele SZÚ, sdružení SOS a jednoho až tří poslanců, kteří se tomuto tématu budou také věnovat. Pozvánka bude brzy následovat.

Budu se těšit na jakoukoli další spolupráci.

V úctě,

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

Poslankyně Evropského parlamentu

----- Original Message -----

From: ROITHOVA Zuzana

To: elektro@its.cz

Sent: Monday, November 26, 2007 5:04 PM

Subject: pozvánka na 3.12.2007

Dobrý den do Sdružení elektrotechnických firem.

Vážený pane Svobodo,

srdečně Vás zvu k na pracovní setkání u kulatého stolu o tom, jaká nová pravidla pro uvádění výrobků na trh potřebujeme, abychom efektivněji čelili neférovým obchodním praktikám a výskytu nebezpečných produktů na Evropském trhu. Navazuji na naši osobní či písemnou komunikaci o důležitém legislativním balíčku, který právě diskutuje Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu. Spotřebitelé jsou šokováni novými nálezy nebezpečných hraček a dalších produktů dovážených z Asie. Rostoucí množství a závažnost zachycených nebezpečných výrobků na vnitřním trhu EU ovlivňuje jednání v Evropském parlamentu o inovativním balíčku nových pravidel pro uvádění výrobků na trh a klade nové otazníky ohledně evropského systému včetně kontrolních možností na národní úrovni.

Ke kulatému stolu jsem pozvala zástupce předních institucí, které se zabývají výrobou a prodejem na jedné straně a kontrolou a ochranou spotřebitele na druhé straně. Věřím, že se všichni setkáme u kulatého stolu v pondělí 

3. prosince 2007 v 8,30 v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler (refektář), Křížova 4, Jihlava, 

a že společně nalezneme optimální legislativní rámec.

V úctě,

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

Poslankyně Evropského parlamentu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDotaz do diskuze účastníků EXPORTNÍ KONFERENCE dne 15. listopadu 2012

(Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9)

 

Současný stav:

Na exportované (i tuzemské) výrobky, stanovené k tzv. prokázání shody, je nutno dle směrnic EU (v ČR zákon č. 22/1997 Sb.) lepit symbol CE, který však je shodný se stejným označením čínských výrobků (China Export). Podle oficiální zprávy European Commission (v ČR dle ÚNMZ) však „... evropský symbol CE v žádném případě neznamená, že výrobek je spolehlivě bezpečný...!!“. Tento fakt vyvolává (nejen v ČR) legislativní chaos, mate výrobce a ohrožuje bezpečnost uživatelů výrobků.

Dle zprávy a vystoupení europoslankyně pí. Z. Roithové na konferenci v Jihlavě (12/2007, za účasti zástupců MPO ČR a HK ČR) bylo u kulatého stolu již tehdy konstatováno, že "společně nalezneme optimální legislativní rámec" k vyřešení podvodů s touto značkou a definitivní symbol pro bezpečný výrobek!

Dotaz:

Nalezli v EU, resp. na MPO ČR, již optimální rámec pro označení bezpečných výrobků, kterým se může řídit zejména jejich uživatel?

Pozn.: Pokud nikoliv, příslušný „rámec“ pro bezpečné elektrické výrobky jsem předvedl na odborných akcích v Senátu Parlamentu ČR a mám ho pro EU, MPO ČR i HK ČR k dispozici.

Nebudu-li mít možnost se pro nával zájemců osobně konference zúčastnit, děkuji předem alespoň za písemnou odpověď.

S pozdravem

„Konferenci zdar!“

Antonín Svoboda


Proč se „optimální legislativní rámec pro bezpečný výrobek“ dosud zákonodárcům nepodařilo nalézt a proč jsou spotřebitelé „šokováni“, vysvětlil za zákonodárce ČR a EU po řadě našich dalších rozeslaných legislativních podnětů viceprezident HK ČR mj. takto:

„Pokud mi velí logika věci jsou parametry stanovovány právě proto, aby výrobek neohrožoval bezpečnost a zdraví lidí…. a pokud je to jinak (což v EU nelze vyloučit), pak je tato instituce ještě zrůdnější, než jsem si myslel. Objektivně se není co divit neb po skončení procesu standardizace evropských předpisů přijde část evropských úředníků o práci a tomu je třeba předejít za každou cenu…“.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PF 2013

bez revolucionářů ve zkušebních komisích elektrotechniků

přeje všem svým partnerům Antonín Svoboda
Už nemáte pro kvalifikační zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb. do zkušebních komisí dost milicionářů s průkazy ROH? Nezoufejte, osoba odpovědná na MPSV ČR za kvalifikace osob a bezpečnost provozu el. spotřebičů (vpravo s mašlí) už zkouší starou komisi podle nové „Padesátky“.

Také na Vás určitě přijde řada. K tomu Vám dopomáhej Sbírka zákonů ČR

 a Sdružení elektrotechnických firem.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protibyrokratická komise
     Sdružení elektrotechnických firem
uděluje
           odboru technické harmonizace MPO ČR
       1. cenu v soutěži nazvané
„Za největší koninu v ochraně spotřebitele“Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy MPO ČR  trvale ignoruje
 
Legislativní pravidla vlády - obecné požadavky na tvorbu právních předpisů, vyžadující tuto
podmínku:
„Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně...“

Ačkoliv větu z § 13b zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky dosud nerozluštil ani Ústav pro jazyk český, nesplnění § 13b zákona je považováno za
"správní delikt" s možností pokutovat dodavatele výrobku (tj. také každého prodavače)

částkou 50 000 000 Kč.

§ 13b zákona č. 22/1997 Sb. je zařazen do testů pro elektrotechniky pod krycím názvem

„Hurvínek za chvilku pouhou, rozebere větu dlouhou“.

V Praze dne 20. ledna LP 2011                              Antonín Svoboda
                                                                                   Sdružení elektrotechnických firem


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSdružení elektrotechnických firem

připravuje další udělení tituluSlepecká hůl

 

 

pro zákonodárce, kteří ignorují Legislativní pravidla vlády

a do Sbírky zákonů ČR svědomitě chrlí,

místo srozumitelných právních předpisů,

legislativní zmetky.
pro zákonodárce, kteří všemu rozmí


                                                                                                                                                        


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Máme metál až z Bruselu!

Akce v Opavě 29.5.2012


Sdružení elektrotechnických firem ocenilo výtvarná díla žáků základních škol. Jedna z výtvarných prací "Takhle ne!" je příspěvek kategorie žáků 11 - 16 let ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava - Zábřeh.

"Za bdělost v elektrotechnice"                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

Předávání diplomů a ocenění

     

                                                                                                              

          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Také jste si koupili nebezpečný boiler?

Výběr z návodu k obsluze boileruBoiler má sice nálepku CE, ale proklatě málo ventilů!!

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Podnikatel = reakčně buržoazní živel“
 podnět ústředního ředitele ČOI k doplnění seznamu ostře sledovaných zločinců:

                                                                                                 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pohádka o nenormálních normách a protizákonných zákonech

byla sepsaná jako stížnost za raného kapitalismu při přechodu ČR na legislativu EU. Dnešní stav plně vystihuje tehdejší odpověď ministra hospodářství ČR (Doc. Ing. Karel Dyba, CSc.), jehož dopis jsem převzal na ulici osobně od jeho šoféra: “….zákon o technických požadavcích na výrobky, který projednává Legislativní rada vlády, zabezpečí ochranu před nebezpečnými výrobky na úrovni běžné v Evropské unii“?!

Pak zazvonil zvonec a pohádkám o bezpečných výrobcích byl konec!

Kdo nevěří, ať zvoní na Václaváku nebo si pro inspiraci " klikne na obrázek ".


Zvonkohra je připravena k provozu v soukromém Panoptiku české elektrotechniky a kdo má odbornou kvalifikací alespoň podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., může ji zde osobně spustit.

Ať vám zvony štěstí stále zvoní.

 To vám zajistí stylové mobilní elektrické zařízení

a jeho autor, konstruktér, zlepšovatel a vynálezce

Antonín Svoboda

generální inspektor a tiskový mluvčí Sdružení elektrotechnických firem (SEF),

držitel osvědčení ředitele Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA),

koordinátor legislativního projektu SEF a Senátu Parlamentu ČR,

člen Expertní skupiny MPO ČR pro odstraňování byrokratické zátěže podnikatelů,

člen 19-ti sekcí Hospodářské komory ČR a signatář Etického kodexu HK ČR,

předseda Ekologické sekce Elektrotechnického svazu českého,

člen Pracovní komise Sdružení podnikatelů ČR pro řešení problematiky nebezpečných výrobků

držitel ocenění ministra dopravy ČSSR a ÚDOS pracovníků železnic

a čestného titulu "Zasloužilý zlepšovatel s právem nosit stříbrný odznak",

držitel čestného uznání za zlepšování péče o BOZP a ochranu spotřebitele „Diamantový ampér“,

vynálezce systému celoživotního vzdělávání „Od kolébky, až do domova důchodců elektrotechnikem“,

držitel certifikátu I§O 729 000 a ceny odborné poroty veletrhu Electron za bezpečný elektrický výrobek,

aktivní rohovník kulatého stolu Národního konventu o EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu,

držitel certifikátu Real Estate Unisys Corporation, který pomůže veřejné správě v USA zajistit etický řetězec dodavatelů,

držitel zelené plakety za vítězství v ekologické soutěži Československého rozhlasu – výrobek roku 1992, 

a dle důvěrných zpráv a osobních dopisů od některých ministrů a inspekčních orgánů státu zejména permanentní stěžovatel, parazit a reakčně-buržoazní živel….

U Vysočanského pivovaru 709/11

190 00 Praha 9, Vysočany 

IČ 10146083

www.its.cz/elektro