UPOZORNĚNÍ.

Tyto stránky nejsou aktualizovány!

Podrobné dokumenty a informace obdrží smluvní partneři do firemní dokumentace BOZP (MPBP)

nebo na akcích Sdružení elektrotechnických firem (SEF).


                                                                                         Hledáme bezpečný elektrický výrobek

Doklady elektrického výrobku

Od  1. září  1997 organizují členové Sdružení elektrotechnických firem a spotřebitelských iniciativ rozsáhlý  průzkum, který má objevit v obchodní síti ČR elektrické výrobky, nářadí a spotřebiče, jejichž dodavatelé splnili podmínky zákonů, zajišťujících bezpečnost uživatelů těchto výrobků. Tato spotřebitelská iniciativa je nazvána „Hledáme bezpečný elektrický výrobek“a probíhá za účasti  zástupců hospodářských výborů Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Výsledky, které jsou publikovány v odborném i denním tisku, pravidelně rekapitulují hlavní sledované zásady. Dodavatelé, jejichž výrobky mohou při provozu způsobit ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí, musí podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, souvisejících předpisů a ČSN předat spotřebiteli jako neoddělitelnou součást elektrického výrobku doklady, potvrzující jeho bezpečný stav.

Podle zprávy České obchodní inspekce zveřejněné dle testů EZÚ ve sdělovacích prostředcích: "Více než polovina elektrovýrobků, které od září 2000 kontrolovala ČOI v Praze a středních Čechách, si vysloužilo označení nebezpečný, třetina neprošla z méně závažných důvodů …"!  Protože autorizované zkušebny ČR v dokladech vydaných při certifikaci  výrobků uvádějí, že "součástí posouzení shody výrobku nebyl jeho návod k obsluze" a „protokol o typové zkoušce výrobku nenahrazuje jiné dokumenty, které jsou orgány státního odborného dozoru požadovány“, je průzkum v obchodní síti ČR zaměřen na elektrické výrobky, jejich návody a dokumentaci, kterou u provozovatelů (uživatelů) preventivně kontrolují inspekční orgány státního odborného dozoru ČR a v případě vzniklé škody vyžadují pojišťovny a orgány činné v trestním řízení od osob odpovědných za provoz el. zařízení.

Průzkum má sloužit k ověření rozsahu znalostí právních předpisů u výrobců, dovozců a distributorů, ke zvýšení osvěty zákonodárců a inspekčních orgánů, ale zejména k ochraně českých spotřebitelů.

Otázky pro distributory (prodejce) elektrických výrobků:

1.       Vámi prodávané elektrické výrobky jsou jako rizikové stanoveny zákonem  č. 22/1997  Sb.  k  prokázání shody, protože mohou ve  zvýšené  míře  ohrozit  zdraví  nebo  bezpečnost osob, majetek nebo životní  prostředí,  popřípadě jiný veřejný zájem. Proto musí odpovídat podmínkám právních předpisů a bezpečnostních ČSN. Kromě  českého návodu (který zkontrolovala autorizovaná osoba nebo elektrotechnik s kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb.), záručního listu a důkazu o shodě výrobku s předpisy platnými v ČR musí uživatel dostat další bezpečnostní doklady, které vyžadují orgány státní správy ČR od osoby, která výrobkem způsobila škodu. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ukládá mj. povinnost  mít v každé organizaci určenou osobu odpovědnou za bezpečnost elektrických zařízení.

2.       Právní předpisy ČR požadují, aby každý konkrétní prodávaný elektrický výrobek byl u výrobce přezkoušen podle bezpečnostních předpisů, stanovujících požadavky nejen pro typovou zkoušku, ale hlavně pro každý jednotlivý spotřebič (tzv. vnitřní kontrola výroby dle předpisů pro kusové zkoušky výrobků, např. OTK apod.).

3.       Elektrotechnické bezpečnostní  předpisy ČR požadují,  aby  uživatel (i laik ) obdržel s rizikovým el. výrobkem průvodní dokumentaci k provedení kontrol a revizí výrobku v provozu, při mimořádných stavech a po opravě.

4.       Každý  dodavatel je povinen předávat uživatelům spolu s výrobkem např. bezpečnostní listy podle zákona č.  356/2003 Sb. o chemických látkách, sdělit spotřebitelům  způsob ekologického zacházení s výrobkem podle zákonů  č. 185/2000 Sb. o odpadech a č. 477/2001 Sb. o obalech, informovat ho, kam musí označené nepoužitelné elektrické výrobky vrátit k ekologické recyklaci, k výrobku dát písemné prohlášení podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví aj. Pro uvádění el. výrobků na trh a jejich zpětný odběr musí mít oprávněné osoby např. registraci, povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, musí vést jejich evidenci atd.

5.       Zákoník práce a elektrotechnické bezpečnostní předpisy ČR ukládají, aby každý zaměstnanec, který zachází s elektrickým zařízením, byl  zaměstnavatelem písemně  seznámen (alespoň podle § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.) s  příslušnými bezpečnostními předpisy. Prodejce je povinen předvést zákazníkům výrobky, které mohou již při nesprávném uvedení do provozu způsobit ohrožení života uživatele, jeho zdraví, majetku a životního prostředí.

Za odpovědi děkuje                                           
Antonín Svoboda
Sdružení elektrotechnických firem


Výsledek  průzkumu:

Od 1.9. 1997 dosud žádný běžně oslovený distributor elektrických výrobků nebyl schopen odpovědět na uvedené základní bezpečnostní dotazy, ani neměl zájem o podrobné bezplatné informace. Průzkumy probíhají i nadále, zejména ve velkoobchodech a na veletrzích, kde se prezentují světově proslulé elektrotechnické firmy.
Od 1.9.1997 dosud nebyl nalezen bezpečný elektrický výrobek, který by odpovídal podmínkám zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejícím bezpečnostním předpisům. Tuto katastrofální skutečnost potvrdil všem pozvaným zástupcům ústředních orgánů státní správy ČR zpravodaj zákona - senátor ing. Karel Korytář, na technických aktivech v Senátu Parlamentu ČR. Aktivů byli obvykle přítomni i zástupci ČOI, jejíž ústřední ředitelé jsou pravidelně odvoláváni z funkce s odůvodněním ministrů MPO ČR:
„Vedli to od desíti k pěti a špatně komunikovali s veřejností….“. Výjimkou byl býv. ústřední ředitel p. Suchomel, který stejný názor ministrů, s odvoláním na vl. vyhl. č. 150/58 Úl. dopisem čj. 4908/02 ze dne 2.7.2002 spotřebitele-podnikatele označil jako reakčně-buržoazního živla, který nemá právo si stěžovat.
Dočká se lepší komunikace běžný český spotřebitel?

Senát Parlamentu ČR připravuje k probíhající novelizaci zákona č. 22/1997 Sb. odborný seminář, určený všem zájemcům o praktickou spotřebitelskou problematiku a nápravu legislativních zmetků.

Sdružení elektrotechnických firem připravuje oslavný certifikát pro prvního dodavatele, znalého českých bezpečnostních předpisů.